Projektni portfolio - BCRCD

Moje vrijeme

Informacije o projektu

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta: Bjelovarski centar za razvoj civilnoga društva

Partneri: Bjelovarsko bilogorska županija, Grad Daruvar, Udruga za promicanje običaja bilogorskog kraja Kremen, Udruga Zadovoljna žena, Dom za starije osobe Bjelovar

Trajanje: 19.10.2020. – 19.10.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 1.595.364,06   HRK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Iznos EU sufinanciranja: 1.356.059,45 HRK

Iznos sufinanciranja RH: 239.304,61 HRK

BCRCD-Baka
Projekt će se održavati u BBŽ, čiji je indeks razvijenosti 23,29%, čime je svrstana u prvu skupinu JLP(R)S s indeksom razvijenosti manjim od 75%.

U RH u porastu je broj osoba visoke životne dobi, na državnoj razini indeks starenja je 115%,a koeficijent starosti 24,1%.Na razini BBŽ indeksstarenja iznosi 114,9%,a koeficijent starenja 24,8%. S obzirom da indeks starenja veći od 40% ukazuje na proces starenja stanovništva, a koeficijent starosti veći od 12% ukazuje da stanovništvo ulazi u proces starenja, podaci ukazuju na nepovoljnu starosnu strukturu stanovništva, prema kojoj se nalazimo među najstarijim nacijama u Europi. Broj umirovljenika također je u kontinuiranom porastu. U veljači 2019.evidentirano je 1.239.963 korisnika mirovine što čini 29,5% stanovništva RH.

Ciljana skupina: 3 organizacije civilnog društva

Odlaskom u mirovinu dolazi do slabljenja materijalnog statusa što onemogućuje sudjelovanje u društvenim aktivnostima, dovodi do osjećaja socijalne isključenosti i narušavanja psiho-fizičkog zdravlja, što predstavlja problematiku projekta.

Na području BBŽ nema dovoljno organiziranih aktivnosti koje bi zadovoljile potrebe umirovljenika, te je prepoznato da su civilna društva značajni pružatelji izvaninstitucionalne potpore i podrške umirovljenicima. Projektom će se poticati i omogućiti ciljanoj skupini provođenje programa aktivnog starenja i unaprjeđenja kvalitete života umirovljenika ,čime ostvarujemo opći cilj ovog Poziva i podržavamo „Razvojnu strategiju Bjelovarsko bilogorske županije 2011.-2013.“, prioritet 2.2.Razvoj zdravstvene, socijalne, sportske i kulturne infrastrukture, mjera 2.2.2. Briga o posebno osjetljivim skupinama društva.

Cilj projekta je jačanje provedbenih kapaciteta OCD-a za provođenje programa aktivnog starenja i povećanje kvalitete života umirovljenika na području BBŽ kako bi stvorili poticajno okruženje za uključivanje i kontinuirano sudjelovanje umirovljenika. Kroz projekt će se osvijestit ciljana skupina o važnosti uključivanja starijih osoba u zajednicu, partneri na projektu steći će iskustvo rada na nacionalnim i EU projektima što će koristiti u budućem djelovanju. Programi koje će provoditi za minimalno 250 sudionika će imati svrhu unaprjeđenja zdravlja (informativne radionice o zdravlju, zdravoj prehrani, kineziterapiji) što je doprinos „Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020.,Prioritet 5:Poticanje kvalitete u zdravstvenoj zaštiti; Nadzor, izobrazba i informiranje“.
Provedbom društvenih i rekreativnih aktivnosti (nordijsko hodanje, pikado,rekreacijski ples, stolni tenis, viseća kuglana, kreativne radionice) koje doprinose smanjenju usamljenosti i povećanju psihičke i fizičke aktivnosti te poticanje međugeneracijske suradnje, projekt nalazi uporište u programu aktivnog starenja u nacionalnom dokumentu „Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.)“,prema kojem starije osobe i umirovljenici spadaju u veliku skupinu u najvećem riziku od siromaštva socijalne isključenosti, strateški dokument 4.6.Skrb o starijim osobama,strateške aktivnosti 1.Unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba i širenje usluga u zajednici,2.Unaprjeđenje položaja umirovljenika. Također nalazi uporište u nacionalnom dokumentu „Program provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH (2014.-2020.) za razoblje od 2014.-2016.“,poglavlje 2.6. Strateško područje: Skrb o starijim osobama, glavna strateška aktivnost 2.6.1.Unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba i širenje usluga u zajednici.

Projektne aktivnosti održavat će se u Daruvaru (kroz program dnevnog boravka ) i u Bjelovaru čime projekt doprinosi „Strategiji razvoja Grada Bjelovara 2016.2020.“,poglavlje 1.2. Društvo, Mjera 2.3.2.Unaprjeđenje prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta zdravstvenih i ustanova socijalne skrbi.

Projektne aktivnosti uklapaju se u dokumente sektorske nadležnosti poput „Povelje o temeljnim pravima Europske unije 2012/c326/02“ poglavlje III. članak 25. Prava starijih osoba, govori o priznavanju i poštivanju prava starijih osoba da žive dostojanstveno i neovisno te sudjeluju u društvenom i kulturnom životu.„Rezoluciju Ujedinjenih naroda 46/91“ koja sadrži načela Ujedinjenih naroda za starije ljude, a svrha im je poboljšati život u starijoj dobi. Također se u „Lisabonskoj Ministarskoj Deklaraciji UNECE 2017“ potiče na unaprjeđenje aktivnog starenja kao središnjeg koncepta i operativnog pristupa nacionalne i regionalne politike starenja.

Aktivnosti koje će poticati međugeneracijsku suradnju i uključivanje volontera kroz projekt imaju uporište u „Priopćenju o politikama EU i volontiranju: Priznavanje i promicanje prekograničnih volonterskih aktivnosti u EU (2012),u kojem mjera 2.2.2.Volonteri drže društvo zajedno, tumači da volonterizam može poboljšati razumijevanje između generacija gdje mladi i stari rade zajedno te se međusobno podupiru.
  • Najmanje 250 različitih umirovljenika sudjelovalo u raznim aktivnostima na području Bjelovarsko bilogorske županije, grada Daruvar i organizacijama civilnoga društva
  • Doprinos očuvanju zdravlja i funkcionalnih sposobnosti kod starijih osoba
  • Ojačani kapaciteti OCD-a za provođenje programa aktivnog starenja
  • Omogućeno starijim članovima društva da svojim znanjem i iskustvom i dalje doprinesu razvoju zajednice

 

Više informacija o projektu možete pronaći na Web stranici udruge Bjelovarski centar za razvoj civilnoga društva https://bcrcd.hr/moje-vrijeme/

Kontakt osoba: voditeljica projekta Ivona Bogović; ivona.bogovic@bcrcd.hr

Galerija projekta

Video galerija

"Kutak za trenutak"

cover-slika

"Europski dan međugeneracijske solidarnosti"

Screen zaslona
© Bjelovarski centar za razvoj civilnoga društva / Sva prava pridržana.
Povratak na vrh
hrCroatian